Okładka książki Czujesz ? ... czyli o komunikacji marketingowej

Czujesz ? ... czyli o komunikacji marketingowej

Nie ma jeszcze oceny, możesz być pierwszym, który ocenił!
ISBN:
9788375563474
EAN:
9788375563474
oprawa:
Miękka
podtytuł:
Wstęp do gender marketingu
Wydawca:
format:
14.5x21.0cm
język:
polski
liczba stron:
194
rok wydania:
2011
wysyłka:
niedostępny
Wpisz e-mail, jeśli chcesz otrzymać powiadomienie o dostępności produktu
29,14
 zł
Cena detaliczna:  
39,00 zł
Produkt niedostępny
Najniższa cena z ostatnich 30 dni: 29,14
Ce­lem pu­bli­ka­cji ,,CZUJESZ? ...czy­li o ko­mu­ni­ka­cji mar­ke­tin­go­wej i sprze­da­ży skie­ro­wa­nej do ko­biet. Wstęp do gen­der mar­ke­tin­gu"" jest do­star­cze­nie prak­tycz­nej wie­dzy na te­mat efek­tyw­nej ko­mu­ni­ka­cji i sprze­da­ży skie­ro­wa­nej do ko­biet zgod­nej z ko­bie­cy­mi ko­da­mi ko­mu­ni­ka­cji oraz ocze­ki­wa­nia­mi i za­cho­wa­nia­mi kon­su­men­tek.Książ­ka pre­zen­tu­je ak­tu­al­ne in­for­ma­cje słu­żą­ce bu­do­wa­niu stra­te­gii zwięk­sze­nia udzia­łu firm w bar­dzo szyb­ko ro­sną­cym ryn­ku oraz wspie­ra Czy­tel­ni­ków w pro­ce­sie wy­pra­co­wa­nia wła­snych, efek­tyw­nych me­tod dzia­ła­nia.Pu­bli­ka­cja po­mo­że Czy­tel­ni­ko­wi w przy­go­to­wa­niu:- stra­te­gii ko­mu­ni­ka­cji z ryn­kiem oraz kon­cep­cji sprze­da­ży to­wa­ró­w/u­sług do wy­bra­nej gru­py do­ce­lo­wej ko­biet po­przez prak­tycz­ne wy­ko­rzy­sta­nie ko­bie­cych ko­dów ko­mu­ni­ka­cji;- au­dy­tu - po­le­ga­ją­ce­go na po­rów­na­niu ak­tu­al­ne­go sta­nu swo­jej or­ga­ni­za­cji w ob­sza­rze sprze­da­ży i ob­słu­gi klien­ta oraz mar­ke­tin­gu i ko­mu­ni­ka­cji ryn­ko­wej z ak­tu­al­ny­mi ocze­ki­wa­nia­mi ryn­ku, a tak­że tren­da­mi w ra­mach fe­ma­le eco­no­my;- szko­le­nia - skie­ro­wa­ne­go do spe­cja­li­stów z dzia­łów sprze­da­ży, ob­słu­gi klien­ta, mar­ke­tin­gu i ko­mu­ni­ka­cji ma­ją­ce­go na ce­lu podnie­sie­nie efek­tyw­no­ści ko­mu­ni­ka­cji z kon­su­ment­ka­mi oraz zwięk­sze­nia sprze­da­ży.Nie jest to książ­ka wy­łącz­nie dla mar­ke­te­rów, ale dla wszyst­kich osób za­in­te­re­so­wa­nych zmia­na­mi eko­no­micz­no­-spo­łecz­ny­mi, ja­kie za­cho­dzą w dzi­siej­szym świe­cie. To tak­że zbiór in­for­ma­cji dla tych, któ­rzy są cie­ka­wi roz­wią­zań re­ali­zo­wa­nych na pod­sta­wie ba­dań na­uko­wych, sta­no­wią­cych nie­oce­nio­ne źró­dło in­for­ma­cji i in­spi­ra­cji oraz umoż­li­wia­ją­cych spraw­ne i efek­tyw­ne ope­ro­wa­nie na dy­na­micz­nie zmie­nia­ją­cym się glo­bal­nym ryn­ku, któ­re­go je­ste­śmy in­te­gral­ną czę­ścią.

Brak recenzji

x
Uwaga!!!
Ten produkt jest zapowiedzią. Realizacja Twojego zamówienia ulegnie przez to wydłużeniu do czasu premiery tej pozycji. Czy chcesz dodać ten produkt do koszyka?
TAK
NIE
Oczekiwanie na odpowiedź
Dodano produkt do koszyka
Kontynuuj zakupy
Przejdź do koszyka
Oczekiwanie na odpowiedź
Wybierz wariant produktu
Dodaj do koszyka
Anuluj